OMX30 1 479 0,9%  OMXH25 3 796 1,8%  Bitcoin 3 505,33 1,9%  Dow 24 370 -0,2%  Nas 6 704 0,3%  EUR 10,3678 0,8%  USD 9,1476 0,7%  Olja 61,3 1,4%  Guld 1 244 0,1% 

Användarvillkor

Allmänna användarvillkor för användningen av vafinans.se, ett erbjudande av finanzen.net GmbH. Här hittar du de allmänna villkoren för finanzen.net GmbH, Hirschstraße 2, 76133 Karlsruhe, Tyskland, (härefter finanzen.net), som gäller vid användning av tjänster från vafinans.se.

Du måste ge ditt samtycke till de respektive användbara användarvillkor innan du kan använda en tjänst hos finanzen.net som kräver registrering. För att göra detta, vänligen klicka på “Jag godkänner” eller sätt en krok inom opt-in-processen för att ge ditt samtycke. Genom att klicka “Jag godkänner” eller markera kroken, godkänner du att du har läst användarvillkoren och att du godkänner de. Du kan även skriva ut eller ladda ner villkoren.

Allmänna användarvillkor

1. Räckvidd

(1) Villkoren gäller för alla tjänster som erbjuds till användaren på sidorna från finanzen.net, särskilt frö betald innehåll och tjänster, tävlingar, enkäter samt Community-delen.

(2) Avvikelser från dessa villkor eller särskilda användarvillkor för enskilda tjänster endast anses vara överenskommen om de bekräftades skriftligen av finanzen.net. I synnerhet betyder enbart utelämnandet av protest från finanzen.net mot andra användarvillkor inte att de gäller som överenskommen.

(3) finanzen.net har rätt att ändra dess villkor när som helst.

(4) finanzen.net är särskilt berättigat i samband med förändringar i villkoren, när det gäller ineffektivitet av ett villkor att komplettera eller ersätta detta med effekt på befintliga kontrakt, vid förändring av en bestämmelse i lag eller dom i högsta domstol, om denna förändring påverkar en eller fler avtalsvillkoren, att anpassa de villkoren i fråga på ett sätt som motsvarar den ändrade rättsliga situationen, förutsatt att användaren inte få en försämrade ställning genom de nya eller ändrade villkoren jämfört med det ursprungliga tillståndet.

(5) finanzen.net ansvarar inte för innehållet från tredje parts internet-tjänster, som finanzen.net länkar till från sina sidor eller som förmedlas av finanzen.net. För dessa erbjudanden gäller de användarvillkoren från respektive leverantör. Detta gäller särskilt inom partnerdelerna på finanzen.net. Partnerdelerna på finanzen.net utgör bara en distributionsplattform för de respektive partners från finanzen.net. Vid använding av de erbjudanden som erbjuda på de partnerdelerna uppstår en oberoende rättsförhållande mellan användaren och partnern som är oberoende från ett eventuellt rästtsförållande mellan finanzen.net och användaren. Rättsförhållanden mellan partnern och användaren styrs enbart av villkoren och operativa processer från partnern. finanzen.net tar inget ansvar eller garanti.

2. Tillgång och behörighet

(1) I princip är alla användare berättigat att ha tillgång och delta.

(2) För tävlingar finns följande minimikrav. Deltagande är öppet för alla personer som har fyllt 18 år eller kan visa samtycke av en förälder eller vårnadshavare. Varje tävlingsdeltagare förklara via sitt deltagande sitt samtycke att finanzen.net få publicera deltagarens namn, och att samtycka till ytterligare användningsrättigheter för reklam- och försäljningsändamål.

(3) Deltagandet i lotterier är uteslutet för anställda i Axel Springer AG, finanzen.net GmbH liksom för dem som genomförde själva evenemanget. Detta gäller även deras anhöriga.

(4) finanzen.net förbehåller sig dessutom rätten att när som helst ändra eller revidera reglerna i tävlingar.

(5) finanzen.net ingår avtal om premiuminnehål endast med personer som är minst 18 år, eller efter uttryckligt medgivande från det juridiska ombudet.

(6) Dessutom är webbplatserna inte riktad till personer i länder där erbjudandet eller konsumtionen av innehållet är förbjuden. Varje användare är ansvarig för att informera sig om eventuella begränsningar för tillgång till dessa webbsidor och följa dem.

3. Tillgänglighet

Fördelarna med finanzen.net erbjuds till användaren i mån av tillgång. finanzen.net strävar efter att säkerställa att användaren har fördelarna med finanzen.net utan störningar. De potentiella användningsområdena kan genom underhåll och / eller utveckling och / eller andra sjukdomar begränsas och / eller tillfälligt avbrytas. Detta kan också leda till dataförlust under vissa omständigheter. Detta ger inte upphov till någon ersättning till de drabbade användarna. finanzen.net har också rätt att ändra de tjänster som erbjuds och att ändra eller avsluta tjänster när som helst efter eget gottfinnande utan föregående meddelande.

4. Avtalsförhållande

(1) Avtalet om användning av betald innehåll från finanzen.net uppstår genom att registrera dig på den önskade och valda betalningssystemleverantör, acceptansen av användarvillkoren och acceptansen från finanzen.nets sida. Acceptansen från finanzen.net äger rum senast med öppnandet av tillträde till betalinnehållet.

(2) Genom användning av tjänster från tredje part som finanzen.net gör reklam för på sina sidor, eller för vilka finanzen.net förmedlar tillgång till på sina sidor, uppstår avtalsförhållanden enbart mellan användaren och tredje part. finanzen.net tar inget ansvar eller garanti.

5. Öppning av ett användarkonto

För vissa tjänster på sidorna från finanzen.net måste användaren registrera sig eller kan öppna ett användarkonto. Användaren försäkrar att information som lämnas vid registrering eller som en del av en öppning för ett användarkonto på sidorna från finanzen.net, särskilt namn, efternamn och postadress och födelsedatum och e-postadress är sanningsenlig och korrekt, och att hen anmäler ändringar i dessa data omedelbart till finanzen.net.

6. Omfattning av användning av innehållet

(1) Användaren har endast rätt att använda innehållet som tillhandahålls av finanzen.net för privata / egna syften. Hen är i synnerhet inte rätt att dela innehåll eller delar därav till tredje part eller att ge tredje part tillträde till kostnadspliktig innehåll. Avvikande arrangemang, särskilt en kommersiell användning är bara giltig med skriftligt tillstånd från finanzen.net GmbH.

(2) All innehåll som erbjuds av finansen.net är föremål för kommersiella skyddsvillkor och får endast användas i form och sätt som har godkänts av finanzen.net. Copyright ligger kvar hos respektive upphovsrättsinnehavare. All reproduktion, publicering eller användning av de tjänster som erbjuds i elektronisk form eller andra tryckta publikationer är inte tillåtet utan skriftligt tillstånd från finanzen.net.

(3) I synnerhet är en automatiserad fråga av innehållet från finanzen.net utan skriftligt tillstånd i någon form inte tillåtet.

(4) Om användaren bryter mot nyttjanderätten som har beviljats honom eller misstänks för missbruk av innehåll som tillhandahålls, har finanzen.net rätt att avsluta tillgång för användaren utan förvarning och att vidta rättsliga åtgärder mot honom/henne.

7. Betalningsförfaranden

(1) Avgifterna för betald innehåll avgörs före tillhandahållande av tjänsten med en betaltjänstleverantör som väljs av användaren. Här gäller enbart villkoren för användning av den betaltjänstleverantören som valdes av användaren, som påpekas på denna platsen och där det ges lämpligt stöd. Betalning skall regleras i enlighet med respektive användningsförhållanden med vald betaltjänstleverantören.

(2) Om användaren inte uppfyller sina betalningsåtaganden eller underlåter att betala betalningsaktioner eller sådana faktureras tillbaka, är finanzen.net, med förbehåll för ytterligare krav, berättigad att spärra användarens åtkomst. Om användaren betalar eventuella öppna fordringar så kommer tillgången låsas upp igen.

(3) finanzen.net förbehåller sig rätten att de ge inkasso-uppdrag till tredje part.

(4) Om användaren bryter mot sina rättigheter som han har fått enligt villkoren §3, eller mot sina skyldigheter enligt §8, har finanzen.net rätt att säga upp kontraktet med omedelbar verkan, varav betalningsskyldighet för kunden förblir opåverkade, dvs. redan betalda användaravgifter återbetalas inte. Dessutom förbehåller sig finansen.net rätten att utöva andra lagstadgade rättigheter som tex kompensation.

8. Förpliktelser för användaren

(1) Användaren samtycker till att inte bryta mot tillämplig lagstiftning och eventuella avtalsbestämmelser med sitt användandet av finanzen.net. Han/hon har åtagit sig framför allt, att innehållet som han/hon distribuerar inte kränker tredje parts rättigheter (t.ex. upphovsrätt, patent och varumärkesrättigheter), att befintliga straffrättsliga lagar och regler för skydd ungdomar följs och att det inte sprids rasism, förnekelse av förintelsen, grovt stötande, pornografiskt innehåller eller sexuella, minderåriga, extremist, våldsförhärligande eller förringande krigsförhärligande, reklam för en terrorist eller extremistisk politisk organisation, vilket uppmuntra brott, ärekränkande yttrande ärekränkande eller olämpliga för minderåriga eller annat olagligt innehåll. Användaren förbinder sig att fortsätta att skydda data på de erkända principer för datasäkerhet och uppfylla de skyldigheter som integritetspolicy, att kontrollera eventuell till finanzen.net utgående e-post och frågor med största omsorg för virus, lagar, föreskrifter och överensstämmer med tekniska föreskrifter, att hålla sina eventuella användarnamn och lösenord och lösenordet hemligt, att inte avslöja att tolerera någon bekräftelse eller tillåta och att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa sekretess och att meddela ett missbruk eller förlust av denna information, eller misstanke av detta till finanzen.net omedelbart. Bevis på missbruk av innehållet i finanzen.net eller betalningssystemet ska också rapporteras till finanzen.net omedelbart.

(2) Användaren friar finanzen.net från eventuella anspråk från tredje part, har gällande mot finanzen.net på grund av intrång i deras rättigheter genom denna användaren. Detta inkluderar kostnader för lämpliga rättsliga åtal och försvar. finanzen.net förbehåller sig rätten att blockera åtkomst till deras innehåll och eventuellt befintligt användarkonto med skälig misstanke om otillbörlig användning av tjänster från finanzen.net eller betalningssystemen genom denna användare, och att involvera de utredande myndigheterna.

(3) Användaren kan endast kvitta mot krav från finanzen.net, med obestridliga eller rättsligt giltiga anspråk användaren. Reservationsrättigheter för användaren har användaren bara på grund av rätt i den enskilda, konkreta affärsrelationen, vilket inkluderar dessa villkor.

(4) Användaren förbinder sig att hålla data som är nödvändig för inloggning på finanzen.net och hos partners till finanzen.net (oftast användarnamn och lösenord) hemliga och inte gör de tillgänglig till tredje part. Vid misstanke om missbruk ska finanzen.net omedelbart underrättas.

(5) Om användaren bryter mot någon av ovanstående åtaganden, har finanzen.net rätt att spärra kundens tillträde till skyddade områden utan förvarning.

9. Ansvar

(1) (1) Ansvar från finanzen.net och deras ombud och biträden för skador, särskilt på grund av fördröjning, bristande fullgörelse eller kränkning är begränsat till avtalsbrott, där man kunde lita på uppfyllelse i synnerhet. Undantaget från ansvar gäller inte vid uppsåt och grov vårdslöshet. För övrigt är en skuld från finanzen.net uteslutet, om det inte finns tvingande lagbestämmelser.

(2) finanzen.net ansvar endast för förutsebara skador. Ansvar för indirekt skada, särskilt följdskador, oförutsebara skador, atypiska skador eller utebliven vinst är uteslutet. Detsamma gäller effekterna av arbetskonflikter, skador och force majeure.

(3) finanzen.net tillhandahåller egen information och data samt information om andra leverantörer via hyperlänkar (Internetlänkar) på Internet och på mobila enheter. Dessa uppgifter och data är endast för informationssyfte, utan att användaren kan lite på deras aktualitet, riktighet eller fullständighet. finanzen.net tar inget ansvar, särskilt inte för direkta eller indirekta skador till följd av användningen av information eller data som kan hittas på finanzen.nets webbsidor. finanzen.net specifikt frånsäger sig allt ansvar för innehåll eller funktion, riktigheten eller lagligheten av tredje parts webbplatser som länkas till från finanzen.net webbplatser.

(4) finanzen.net erbjuder diskussionsforum och chattar. Den information som utbyts av användarna under dessa forum är innehåll och information som inte är föremål för kontroll av finanzen.net. Av denna anledning, accepterar finanzen.net inget ansvar för dessa forums innehåll och information. Ansvaret för innehåll som publiceras på sidorna hos användaren finanzen.net, ligger uteslutande hos användaren.

(5) finanzen.net utesluter all ansvar för tekniska eller andra störningar.

(6) finanzen.net tar inget ansvar för eventuella skador eller förluster, i synnerhet när det ska skickas vinster som del av en tävling.

(7) Ovanstående begränsningar gäller för alla anspråk, kontraktsenlig och icke-kontraktsenlig.

10. Disclaimer

Se här http://www.vafinans.se/disclaimer

11. Ansvar för fel

(1) Om användaren reklamera kostnadspliktig innehål på grund av ofullständig eller dålig prestanda från finanzen.net, så måste användaren i enlighet med villkoren för användning anmäla sitt klagomål antingen till finanzen.net eller till betaltjänstleverantören omedelbart efter upptäckandet.

(2) Om finanzen.net ansvar på grund av motiverade och klagomål i tid så måste finanzen.net rätta till leveransen när det gäller bristfällig leverans och åtgärda brister vid bristande fullgörelse av ditt val, eller leverera ersättning. Användaren kan kräva en minskning av avgifter, om försök till rättelse eller ersättning vägras av finanzen.net, eller om de är omöjliga eller misslyckas på något annat sätt. Det finns ingen ångerrätt till förmån för användaren.

12. Copyright

(1) All innehåll på sidorna av finanzen.net inklusive information, bilder, videor och databaser och datorprogram (t.ex. widgets) skyddas av upphovsrätt.

(2) Användningen är tillåten endast för privat bruk. All annan användning, framförallt privat och kommersiell reproduktion, modifiering, distribution eller lagring av information eller data, speciellt av texter, textutdrag, bilder och filmklipp, kräver uttryckliga samtycke av finanzen.net. Detta gäller även bidrag till elektroniska databaser och reproduktion på CD-ROM, DVD etc.
Inte tillåtet är en privat och / eller kommersiell kopiering, bearbetning, spridning eller annat missbruk av datorprogram. Användaren köper inget äganderätt genom att hämta eller skicka källkoden av ett datorprogram. Det överförs inget upphovsrätt eller andra underordnade upphovsrätt. Om tjänsten och / eller de förmåner ställs in, är användaren skyldig att ta bort källkoden omedelbart. För övrigt gäller de lagliga gränser, som härrör från upphovsrätt och andra tillämpliga lagbestämmelser.

13. Innehåll inlagd av användaren

(1) Användaren kan (tex i samband med tävlingar, läsarekampanjer, tävlingar eller SMS-ticker) skicka eget innehåll (tex videoklipp, bilder, foto uppsättningar, texter, etc.) till finanzen.net. Gör användaren detta så förklarar han/hon sig överens om att det inlämnade innehållet reproduceras gratis på Internet eller i tryck, distribueras och visas offentligt. Användaren förklarar också att han/hon äger rättigheten till innehållet (tex video, bilder, fotoserie) och att personerna som är inte bara sidoobjekt i materialet, samtycker till dess offentliggörande. För personer under 18 år gäller samtycke av målsman. Bidrag som skickas vi posten kan inte returneras till deltagaren.

(2) Användaren förpliktar sig att inte skicka olagligt, grovt stötande, pornografiskt eller sexuella, farlig för minderåriga, extremist, våldsförhärligande eller förringande krigsförhärligande, reklam för en terrorist eller extremistisk politisk organisation, vilket uppmuntra till brott, ärekränkande yttrande eller annat olagligt innehåll till finanzen.net. Likaså förbinder sig användaren att inte skicka något innehåll som innehåller reklam eller kommersiellt innehåll.

(3) finanzen.net förbehåller sig rätten att inte publicera skickade innehållet.

(4) Användaren friar finanzen.net från alla anspråk från tredje part i sin helhet, som upptår till följd av att användaren inte uppfyller sina skyldigheter enligt dessa villkor eller - i strid med denna förklaring - användaren inte äger alla rättigheter till det inlämnade innehåll eller personer som är avbildad inte samtycker till offentliggörande.

(5) De angivna Innehållet är personliga uttryck för användarna och utgör inget yttrande från finanzen.net. Användaren har ingen laglig rättighet till publicering av inlämnade innehåll.

14. Rätt till upphävande

(1) Användaren har rätt att återkalla sitt samtycke till avtalet inom två veckor. Perioden börjar med mottagandet av denna instruktion. Det räcker att avsända återkallandet i tid. Återkallandet ska var skriftlig, utan motivering och ska skickas till:
finanzen.net GmbH
Hirschstraße 2
76.133 Karlsruhe, Tyskland

(2) I händelse av ett effektiv upphävande, ska de erhållna prestationer från båda sidor återföras. Om användaren inte kan återföra förmåner helt eller delvis, eller lämna tillbaka dem endast i försämrat skick måste kompensation göras i detta avseende.

(3) OBS: Rätten till upphävande upphör i förtid om avtalet har helt uppfyllts av båda parter på uttrycklig begäran av kunden innan kunden har utövat sin ångerrätt.

15. Uppsägning

(1) Uppsägningen av viktiga skäll är möjligt för varje part. Ett viktigt skäl föreligger i synnerhet om användaren fortsätter, trots en påminnelse, att strida mot grundläggande bestämmelserna i dessa villkor och / eller användaren begår ett tjänstefel riktad mot tredje man genom att använda finanzen.nets erbjudande på ett olagligt sätt eller på ett sätt som är stöttande för tredje part.

(2) Alla uppsägningar enligt dessa villkor måste göras genom skriftligt meddelande till de adresser som anges i punkt 14.

(3) I och med uppsägningen spärras tillgången till tjänsterna från finanzen.net.

16. Slutbestämmelser

(1) Domstols behörighet under förutsättning att användaren är en köpman är, för alla tvister som är direkt eller indirekt följd av avtalsförhållandet, Karlsruhe i Tyskland. En möjlig exklusiv domstols behörighet förblir opåverkade. Platsen för uppfyllelsen är Karlsruhe. Tysk lag gäller, med uteslutande av FN-köpesrätt.

(2) I samband med deltagande i lotteriet är ingen rättslig prövning möjligt.

(3) Om någon bestämmelse i dessa villkor, inklusive dessa föreskrifter vara helt eller delvis ogiltiga, skall giltigheten av övriga bestämmelser eller delar av dessa bestämmelser inte påverkas. I stället för de ineffektiva eller avsaknads regler, blir de respektive juridiska föreskrifter giltig.