OMX30 1 532 -0,8%  OMXH25 3 976 -0,3%  Bitcoin 6 510,35 0,8%  Dow 25 444 0,3%  Nas 7 107 -0,1%  EUR 10,3629 0,0%  USD 8,9893 0,0%  Olja 80,0 0,8%  Guld 1 227 -0,3% 
Publicerad 2018-05-17 08:00 av GlobeNewswire

Viking Line: Verksamhetsöversikt för perioden januari - mars 2018

Viking Line Abp                 VERKSAMHETSÖVERSIKT              17.5.2018, kl. 09.00

VERKSAMHETSÖVERSIKT FÖR PERIODEN JANUARI–MARS 2018

Koncernens resultat för årets första kvartal förbättrades jämfört med motsvarande period föregående år.

Koncernens omsättning uppgick till 100,3 Meur under perioden 1 januari–31 mars 2018 (101,1 Meur
1 januari–31 mars 2017). Övriga rörelseintäkter var 0,1 Meur (0,1 Meur). Rörelseresultatet uppgick till -13,5 Meur (-17,7 Meur). Finansnettot blev -2,6 Meur (-1,1 Meur). Koncernens resultat före skatter uppgick till -16,1 Meur (-18,8 Meur). Resultatet efter skatter var -12,9 Meur (-15,1 Meur).

Konkurrensen inom Viking Lines trafikområde innebär en fortsatt press på såväl priser som volymer. Volym- och prisutvecklingen under återstoden av verksamhetsåret är avgörande för koncernens resultat. Bunkerprisnivån förväntas vara högre jämfört med 2017. Den svenska kronans kursutveckling utgör en riskfaktor under året. Den genomförda organisationsförändringen förväntas ha en positiv inverkan på koncernens resultat. Styrelsen bedömer som helhet att rörelseresultatet för 2018 kommer att förbättras jämfört med rörelseresultatet för 2017.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Koncernens resultat för årets första kvartal förbättrades jämfört med motsvarande period föregående år.

Koncernens omsättning uppgick till 100,3 Meur under perioden 1 januari–31 mars 2018 (101,1 Meur 1 januari–31 mars 2017). Övriga rörelseintäkter var 0,1 Meur (0,1 Meur). Rörelseresultatet uppgick till -13,5 Meur (-17,7 Meur). Finansnettot blev -2,6 Meur (-1,1 Meur). Koncernens resultat före skatter uppgick till -16,1 Meur (-18,8 Meur). Resultatet efter skatter var -12,9 Meur (-15,1 Meur).

De passagerarrelaterade intäkterna uppgick till 88,2 Meur (88,9 Meur), medan fraktintäkterna var 11,5 Meur (11,7 Meur). Försäljningsbidraget var 72,4 Meur (72,5 Meur).

Räkenskapsårets första kvartal är regelmässigt det svagaste kvartalet under hela verksamhetsåret. Tack vare lägre rörelsekostnader jämfört med året innan förbättrades koncernens resultat för det första kvartalet trots en något lägre omsättning. Koncernens driftskostnader minskade med 3,8 % till 80,0 Meur (83,2 Meur). Bunkerkostnaderna ökade med 6,3 % till 11,9 Meur (11,2 Meur) som en följd av högre bunkerpriser.

TRAFIK OCH MARKNAD

Koncernen bedriver passagerar- och frakttrafik med sju fartyg på norra Östersjön. Koncernens fartyg trafikerade samma linjer som under 2017.

Passagerarantalet på Viking Lines fartyg uppgick under rapportperioden till 1 215 378 (1 252 406). Koncernen hade en total marknadsandel inom trafikområdet om 32,0 % (33,0 %).

Viking Lines fraktvolymer uppgick till 32 159 fraktenheter (32 237). Koncernens fraktmarknadsandel uppgick till 18,4 % (19,9 %). Samtidigt ökade antalet transporterade personbilar med 4 339 enheter till 114 387 (110 048).

INVESTERINGAR OCH FINANSIERING

Koncernens investeringar uppgick till 4,8 Meur (6,7 Meur), varav 0,8 Meur avser förskottsbetalningar för fartyg under byggnad. Koncernens totala investeringar utgör 4,8 % av omsättningen (6,6 %).

Den 31 mars 2018 uppgick koncernens långfristiga räntebärande skulder till 119,6 Meur (143,1 Meur). Soliditeten var 45,2 % jämfört med 42,6 % föregående år.

Koncernens likvida medel uppgick vid utgången av mars till 43,4 Meur (62,0 Meur). Beviljade outnyttjade kreditlimiter i koncernen uppgick till 15,1 Meur per 31 mars 2018 (0,1 Meur). Affärsverksamhetens nettokassaflöde uppgick till -12,3 Meur (-18,7 Meur). Nettokassaflödet från investeringar var -4,8 Meur (-6,7 Meur) och nettokassaflödet från finansiering uppgick till -7,5 Meur (-7,5 Meur).

RAPPORTERING

Denna verksamhetsöversikt är inte en delårsrapport upprättad i enlighet med IAS 34.

IFRS 9 Finansiella instrument tillämpas från och med räkenskapsåret 2018, varvid koncernens finansiella instrument har klassificerats i enlighet med den nya standarden. De poster som tidigare redovisats som placeringar som kan säljas klassificeras nu som finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat. Ändringen har inte någon inverkan på koncernens jämförelsesiffror.

IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder tillämpas från och med räkenskapsåret 2018. Standarden tillämpas retroaktivt för varje tidigare redovisad rapportperiod. För 2018 redovisas en del av koncernens försäljning och inköp av externa tjänster netto i koncernens omsättning. Tidigare har inköpen redovisats bland varor och tjänster. Jämförelsesiffrorna för 2017 har justerats avseende dessa poster. För det första kvartalet 2017 innebär detta en minskning av koncernens omsättning samt varor och tjänster med 1,0 miljoner euro och för hela räkenskapsåret 2017 med 9,2 miljoner euro. Justeringen har ingen inverkan på koncernens resultat och eget kapital.

I övrigt är verksamhetsöversikten upprättad enligt samma redovisningsprinciper, uppskattningar och värderingar som i det senaste årsbokslutet. Verksamhetsöversikten är inte reviderad.

Vid avrundningen till miljoner euro kan avrundningsdifferenser på +/- 0,1 MEUR uppstå.

ORGANISATION OCH PERSONAL

Medelantalet anställda i koncernen var 2 534 (2 614), varav i moderbolaget 1 892 (1 954). Landpersonalens antal var 622 (627) och sjöpersonalens 1 912 (1 987).

Utöver koncernens egen personal bemannades Viking XPRS med i medeltal 229 (231) personer anställda av ett bemanningsföretag.

NY ORGANISATION OCH FÖRSTÄRKT KONCERNLEDNING

Under 2018 genomförs en förändring av organisationsstrukturen med målet att öka fokus på resultat och kommersiella frågeställningar och samtidigt förenkla arbetssätt. För varje fartyg har utnämnts en kommersiellt ansvarig fartygschef som rapporterar direkt till VD.

Koncernledningen förstärks och består av VD, CFO, direktörerna för marknad, marine operations, kommersiell ombordverksamhet, information och samhällsrelationer samt en fartygschef. Ändringarna har publicerats i ett separat börsmeddelande.

UTSIKTER FÖR HELA VERKSAMHETSÅRET 2018

Konkurrensen inom Viking Lines trafikområde innebär en fortsatt press på såväl priser som volymer. Volym- och prisutvecklingen under återstoden av verksamhetsåret är avgörande för koncernens resultat. Bunkerprisnivån förväntas vara högre jämfört med 2017. Den svenska kronans kursutveckling utgör en riskfaktor under året. Den genomförda organisationsförändringen förväntas ha en positiv inverkan på koncernens resultat. Styrelsen bedömer som helhet att rörelseresultatet för 2018 kommer att förbättras jämfört med rörelseresultatet för 2017.

KONCERNENS RESULTATRÄKNING  
 201820172017
MEUR1.1–31.31.1–31.31.1–31.12
    
OMSÄTTNING100,3101,1513,6
    
Övriga rörelseintäkter0,10,11,7
    
Kostnader   
Varor och tjänster27,928,6140,9
Kostnader för löner och anställningsförmåner28,529,3120,6
Avskrivningar och nedskrivningar6,07,125,2
Övriga rörelsekostnader51,553,9218,5
 113,9118,9505,2
    
RÖRELSERESULTAT-13,5-17,710,0
    
Finansiella intäkter0,00,12,2
Finansiella kostnader-2,6-1,2-5,6
    
RESULTAT FÖRE SKATTER-16,1-18,86,6
    
Inkomstskatter3,23,7-1,3
    
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT-12,9-15,15,3
    
    
Resultat hänförligt till:   
Moderbolagets ägare-12,9-15,15,3
    
Resultat per Aktie före och efter utspädning, euro-1,20-1,400,49
    
KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 
 201820172017
MEUR1.1–31.31.1–31.31.1–31.12
    
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT-12,9-15,15,3
    
Poster som kan komma att överföras till resultaträkningen   
Omräkningsdifferenser-0,80,1-0,6
    
Poster som inte kommer att överföras till resultaträkningen   
Placeringar som kan säljas--0,7
    
Övrigt totalresultat-0,80,10,1
    
RÄKENSKAPSPERIODENS TOTALRESULTAT-13,7-15,15,4
    
    
Totalresultat hänförligt till:   
Moderbolagets ägare-13,7-15,15,4
    
KONCERNENS BALANSRÄKNING   
    
MEUR31.3.201831.3.201731.12.2017
    
TILLGÅNGAR   
    
Långfristiga tillgångar   
Immateriella tillgångar2,72,02,5
Markområden0,60,60,6
Byggnader och konstruktioner8,49,08,6
Ombyggnadskostnader för hyrda fastigheter2,72,82,7
Fartyg290,9308,0294,6
Maskiner och inventarier5,15,35,2
Förskottsbetalningar22,4-21,6
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde   
via övrigt totalresultat27,9--
Placeringar som kan säljas-27,127,9
Långfristiga tillgångar totalt360,6354,8363,5
    
Kortfristiga tillgångar   
Varulager17,418,117,3
Inkomstskattefordringar3,84,71,6
Kundfordringar och övriga fordringar40,448,734,3
Likvida medel43,462,068,0
Kortfristiga tillgångar totalt104,9133,5121,1
    
TILLGÅNGAR TOTALT465,5488,2484,6
    
EGET KAPITAL OCH SKULDER   
    
Eget kapital   
Aktiekapital1,81,81,8
Fonder1,71,01,7
Omräkningsdifferenser-2,3-1,1-1,7
Balanserade vinstmedel209,1206,1222,2
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare210,3207,9224,1
    
Eget kapital totalt210,3207,9224,1
    
Långfristiga skulder   
Uppskjutna skatteskulder37,035,937,0
Långfristiga räntebärande skulder119,6143,1127,0
Långfristiga skulder totalt156,6179,0164,1
    
Kortfristiga skulder   
Kortfristiga räntebärande skulder23,523,523,5
Inkomstskatteskulder0,00,0-
Leverantörsskulder och övriga skulder75,177,873,0
Kortfristiga skulder totalt98,6101,496,5
    
Skulder totalt255,2280,4260,6
    
EGET KAPITAL OCH SKULDER TOTALT465,5488,2484,6
    
Eget kapital per aktie, euro19,4719,2520,75

Koncernens halvårsrapport för perioden 1 januari–30 juni 2018 publiceras den 16 augusti 2018.

Mariehamn den 16 maj 2018

VIKING LINE ABP


Jan Hanses
Verkställande direktör

Bilaga

Tips (SPONSRAT):
Jämför nätmäklare - Här handlar du aktier billigast

Vad tycker du?

ytterligare nyheter

Analyser om Viking Line Ab

ytterligare analyser

Lägg till instrument

Aktier i denna artikel

13,40
0,00%
Viking Line Ab
pagehit