OMX30 1 448 -0,3%  OMXH25 3 763 -0,4%  Bitcoin 3 789,23 2,1%  Dow 23 676 0,4%  Nas 6 492 0,7%  EUR 10,3026 0,0%  USD 9,0484 -0,1%  Olja 56,4 0,6%  Guld 1 251 0,1% 
Publicerad 2018-04-17 08:00 av GlobeNewswire

Kallelse till årsstämma i Vostok Emerging Finance Ltd


Stockholm, April 17, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) --

Innehavare av depåbevis avseende aktier i Vostok Emerging Finance Ltd (”Vostok Emerging Finance” eller ”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma (”Stämman”) torsdagen den 17 maj 2018 kl. 10.00 hos Advokatfirman Vinge, Norrlandsgatan 10 i Stockholm.

Anmälan m.m.

Depåbevisinnehavare som önskar delta i Stämman ska:

 1. dels vara införd i det av Euroclear Sweden AB förda registret över depåbevisinnehavare fredagen den 11 maj 2018,

 2. dels anmäla sig hos Bolaget, senast fredagen den 11 maj 2018 på adress Computershare AB, Vostok Emerging Finance Ltd årsstämma, Box 610, 182 16 Danderyd, per telefon
  0771-24 64 00 eller via e-post agm2018@vostokemergingfinance.com. Vid anmälan ska uppgift lämnas om namn, person- eller organisationsnummer, adress samt telefonnummer. Om innehavare av depåbevis avser att företrädas av ombud, ska ombudets namn uppges.

Depåbevisinnehavare som avser att låta sig företrädas genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före Stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Blankett för fullmakt finns att hämta på www.vostokemergingfinance.com.

Depåbevisinnehavare som har sina depåbevis förvaltarregistrerade måste begära en tillfällig rösträttsregistrering av depåbevisen för att äga rätt att delta i Stämman. Depåbevisinnehavare som önskar sådan registrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före fredagen den 11 maj 2018.

Röstkort kommer att distribueras till innehavare som anmäler sig enligt ovan och röstkortet måste medtas till Stämman.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid Stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Fråga om Stämmans behöriga sammankallande.
 6. Verkställande direktörens anförande.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt av konsoliderad årsredovisning och konsoliderad revisionsberättelse.
 8. Beslut om

(a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt av konsoliderad årsredovisning och konsoliderad revisionsberättelse, och

(b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

 1. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer.
 2. Fastställande av arvode åt styrelseledamöterna och revisorerna.
 3. Val av styrelseledamöter och revisorer.
 4. Beslut om tillsättande av valberedning.
 5. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare m.m.
 6. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram.
 7. Stämmans avslutande.

Ordförande vid Stämman (punkt 1)

Valberedningen, bestående av Evert Carlsson (Swedbank Robur Fonder), Jake Hennemuth (Ruane Cunniff & Goldfarb), Vipul Pandey (Libra Advisors) och Lars O Grönstedt (styrelseordförande), föreslår att advokat Jesper Schönbeck utses till ordförande vid Stämman.

Disposition av årets resultat (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas till aktieägarna och att Bolagets resultat balanseras i ny räkning.

Val av styrelseledamöter och revisorer m.m. (punkterna 9-11)

Valberedningen föreslår:

 • att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan några suppleanter;
 • omval av samtliga nuvarande ledamöter, Lars O Grönstedt, Ranjan Tandon, Per Brilioth, David Nangle, Voria Fattahi och Milena Ivanova, för tiden intill slutet av nästa årsstämma;
 • att Stämman ska utse Lars O Grönstedt till styrelsens ordförande;
 • ett totalt styrelsearvode om 1 800 000 kronor, av vilket 600 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 300 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget; och
 • att Bolagets revisor, det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, omväljs för tiden till slutet av nästa årsstämma och att ersättning ska utgå enligt godkänd räkning.

För information om nuvarande styrelseledamöter föreslagna för omval, vänligen se Bolagets hemsida, www.vostokemergingfinance.com.

Valberedning (punkt 12)

Valberedningen föreslår att nomineringsprocessen inför årsstämman 2019 går till enligt följande: En valberedning ska sammankallas av Bolagets styrelseordförande och bestå av upp till fyra representanter utsedda bland Bolagets större depåbevisinnehavare samt av styrelsens ordförande. Ägarförhållandena ska baseras på depåbevisinnehavarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i augusti 2018. Valberedningens medlemmar ska offentliggöras så snart de utsetts, vilket ska ha skett senast sex månader före årsstämman 2019. Om ägarförhållandena ändras väsentligt innan valberedningens uppdrag slutförts ska ändring kunna ske i valberedningens sammansättning. Valberedningens mandatperiod ska sträcka sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningen ska utse ordföranden inom sig. Om enighet inte kan uppnås ska till ordförande utses den som företräder den till röstetalet störste depåbevisinnehavaren. Valberedningen ska förbereda förslag till följande beslut vid årsstämman 2019: (i) val av ordförande vid stämman, (ii) val av styrelseledamöter, (iii) val av styrelseordförande, (iv) styrelsearvoden, (v) val av revisorer, (vi) arvode till revisorerna samt (vii) förslag till hur nomineringsprocessen inför årsstämman 2020 ska genomföras.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 13)

Styrelsen föreslår att Stämman godkänner följande principer om ersättningsvillkor m.m. för bolagsledningen.

Ersättning till den verkställande direktören och andra personer i Bolagets ledning ska utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. Med andra personer i Bolagets ledning avses medlemmar av koncernledningen, f.n. två personer utöver verkställande direktören.

Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Fast lön och rörlig ersättning ska vara relaterad till befattningshavarens ansvar och befogenheter. Den rörliga ersättningen ska i första hand hanteras inom ramen för Bolagets långsiktiga incitamentsprogram och i de fall annan rörlig ersättning kan utgå ska denna vara relaterad till milstolpar eller extraordinära bedrifter för Bolaget och/eller dess portföljbolag, såsom särskilt framgångsrika investeringar, försäljningar eller andra liknande händelser.

Uppsägningstiden ska vara tre till sex månader från befattningshavarens sida. Vid uppsägning från Bolaget ska summan av uppsägningstid och den tid under vilken avgångsvederlag utgår maximalt vara 12 månader.

Pensionsförmåner ska vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda, eller en kombination därav, med individuell pensionsålder. Förmånsbestämda pensionsförmåner förutsätter intjänande under en förutbestämd anställningstid.

Styrelsen ska äga rätt att frångå riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Beslut om långsiktigt incitamentsprogram (punkt 14)

Styrelsen föreslår att Stämman beslutar om ett långsiktigt incitamentsprogram för upp till fem anställda i Vostok Emerging Finance (”LTIP 2018”) i enlighet med nedan. LTIP 2018 är ett treårigt prestationsbaserat incitamentsprogram som huvudsakligen är detsamma som det depåbevisbaserade incitamentsprogrammet från 2017 (”LTIP 2017”).

Antagande av ett incitamentsprogram

Programmet i sammandrag

Styrelsen föreslår att Stämman beslutar om antagande av LTIP 2018. LTIP 2018 föreslås omfatta upp till fem nuvarande eller framtida anställda i Vostok Emerging Finance. Deltagarna i LTIP 2018 måste investera i Vostok Emerging Finance genom förvärv av aktier i form av depåbevis i Vostok Emerging Finance (”Spardepåbevis”). Dessa Spardepåbevis erhålls genom att deltagarna förvärvar depåbevis (representerande aktier i Vostok Emerging Finance) till marknadsvärde eller överlåter depåbevis som redan innehas i enlighet med villkoren under ”Privat investering” nedan. Därefter kommer deltagarna att ges möjlighet att vederlagsfritt erhålla depåbevis inom ramen för LTIP 2018, så kallade ”Prestationsdepåbevis”, enligt villkoren som anges nedan.

För det fall att Prestationsdepåbevis inte kan levereras till rimliga kostnader, med rimliga administrativa insatser eller på grund av särskilda marknadsförutsättningar, kan deltagare istället komma att erbjudas kontantvederlag.

Privat investering

För att kunna delta i LTIP 2018 krävs att deltagaren bidragit med en privat investering genom (i) köp av depåbevis (representerande aktier i Vostok Emerging Finance) till marknadspris till ett värde motsvarande högst 750 0001 kronor beroende på deltagarens position i Vostok Emerging Finance och enligt vad som närmare beskrivs nedan, eller (ii) genom överlåtelse av depåbevis som sådan deltagare redan innehar (under förutsättning att deltagaren innehar minst 100 % av den årliga nettogrundlönen i depåbevis) till ett värde motsvarande högst 750 0002 beroende på deltagarens position i Vostok Emerging Finance och enligt vad som närmare beskrivs nedan. För varje Spardepåbevis som innehas inom ramen för LTIP 2018 kommer Bolaget att tilldela deltagare tio rättigheter till Prestationsdepåbevis, innebärande rätten att vederlagsfritt erhålla Prestationsdepåbevis (”Rättigheter”). Det antal Prestationsdepåbevis som varje deltagares Spardepåbevis berättigar till beror på Bolagets uppfyllande av prestationsvillkoren. Maximalt kan en deltagare erhålla tio Prestationsdepåbevis för varje Spardepåbevis.

Det högsta beloppet för privata investeringar är baserat på ett antaget marknadspris om 2,08 kronor per depåbevis i Vostok Emerging Finance. Depåbevisens marknadspris kan ha ökat eller minskat vid tiden för den privata investeringen och styrelsen bemyndigas att ändra det högsta beloppet för den privata investeringen för att ta hänsyn till eventuella väsentliga förändringar i priset för Vostok Emerging Finances depåbevis, i syfte att ge så bra effekt som möjligt för depåbevisinnehavarna i Bolaget.

Generella villkor

Under förutsättning att entry-nivån av de prestationsbaserade villkoren uppnås avseende perioden 1 januari 2018 till 31 december 2020 samt förutsatt att deltagaren från tilldelning av Rättigheterna till dagen för offentliggörande av delårsrapporten för perioden 1 januari till 31 mars 2021 (intjänandeperioden) har behållit sina Spardepåbevis och dessutom fortfarande är anställd i Vostok-koncernen och inte heller har sagt upp sig vid denna tidpunkt, blir två Rättigheter per Spardepåbevis intjänade och för varje Rättighet erhåller deltagaren vederlagsfritt ett Prestationsdepåbevis.

Mål- och prestationsvillkor

Det antal Prestationsdepåbevis som deltagarens Spardepåbevis berättigar till beror på Bolagets uppfyllelse av prestationsvillkoren under mätperioden. Prestationsvillkoren baseras på substansvärde per Aktie (En. Net Asset Value) (”NAV per aktie”).

Prestationsvillkoren är fastställda till en entry-nivå, target-nivå och stretch-nivå när det gäller det antal Rättigheter som intjänas. Entry-nivån utgör miniminivån vilken måste överskridas för att Rättigheter ska intjänas. Om entry-nivån uppnås eller överskrids, kommer varje deltagare att erhålla två Prestationsdepåbevis för varje Spardepåbevis. Om target-nivån uppnås eller överskrids, kommer varje deltagare att erhålla fem Prestationsdepåbevis för varje Spardepåbevis. Om stretch-nivån uppnås eller överskrids, kommer varje deltagare att erhålla tio Prestationsdepåbevis för varje Spardepåbevis.

Styrelsen avser att presentera uppfyllandet av de prestationsbaserade villkoren i årsredovisningen för räkenskapsåret 2020.

Rättigheterna

För Rättigheterna ska följande villkor gälla:

 • Rättigheterna tilldelas vederlagsfritt snarast möjligt efter årsstämman 2018.
 • Intjänas efter offentliggörandet av Bolagets delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2021 (intjänandeperioden).
 • Rättigheterna kan inte överlåtas eller pantsättas.
 • Två Rättigheter per Spardepåbevis tjänas in, och varje rättighet ger deltagaren rätt att erhålla ett Prestationsdepåbevis efter intjänandeperiodens slut, under förutsättning att entry-nivån av prestationsvillkoren är uppnådd och att deltagaren vid offentliggörandet av delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 mars 2021 fortfarande är anställd i Vostok-koncernen, inte heller har sagt upp sig vid denna tidpunkt och har kvar sina ursprungliga Spardepåbevis i Bolaget.
 • För att likställa deltagarnas intresse med depåbevisinnehavarnas kommer Bolaget att kompensera deltagarna för lämnade utdelningar under intjänandeperioden. Kompensation kommer bara att lämnas för utdelning som beslutas efter tilldelningen.

Utformning och hantering

Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av villkoren för LTIP 2018, inom ramen för nämnda villkor och riktlinjer. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda utländska regler eller marknadsförutsättningar. Styrelsen ska även äga rätt att vidta andra justeringar om det sker betydande förändringar i Vostok-koncernen eller dess omvärld som skulle medföra att beslutade villkor för LTIP 2018 inte längre uppfyller dess syften.

Fördelning

Deltagarna är indelade i olika kategorier och i enlighet med ovanstående kommer LTIP 2018 att innebära följande maximala antal Spardepåbevis och maximala antal Rättigheter för de olika kategorierna:

 • verkställande direktören: kan förvärva Spardepåbevis till ett värde av upp till 750 000 kronor3 inom ramen för LTIP 2018, vilket ger innehavaren rätt till lägst två och högst tio Rättigheter per Spardepåbevis;
 • andra ledamöter inom koncernledningen utöver verkställande direktören och andra anställda (fyra individer): kan förvärva Spardepåbevis till ett värde av upp till 250 000 kronor4 vardera inom ramen för LTIP 2018, vilket ger innehavaren rätt till lägst två och högst tio Rättigheter per Spardepåbevis.

Styrelsen beslutar om det slutliga antal Spardepåbevis som varje deltagare har möjlighet att förvärva, vilket kan vara det maximala antal som angetts ovan eller mindre.

LTIP 2018s omfattning och kostnader

LTIP 2018 kommer att redovisas i enlighet med IFRS 2 vilket innebär att Rättigheterna ska kostnadsföras som en personalkostnad över intjänandeperioden. Kostnaden för LTIP 2018 antas uppgå till cirka 8,75 miljoner kronor, exklusive sociala avgifter, beräknad enligt IFRS 2.

Kostnaderna för sociala avgifter beräknas till cirka 1,76 miljoner kronor, under förutsättning av antagandena ovan.

I tillägg till vad som anges ovan, har kostnaderna för LTIP 2018 beräknats utifrån att LTIP 2018 omfattar upp till sju deltagare och att varje deltagare utnyttjar den maximala investeringen.

Om det maximala utfallet uppnås, samt att alla investerade Spardepåbevis behålls i enlighet med LTIP 2018 och att de prestationsbaserade villkoren uppfylls till 100 procent, kommer kostnaden för LTIP 2018 maximalt att uppgå till cirka 17,5 miljoner kronor i enlighet med IFRS 2 och den maximala kostnaden för sociala avgifter till cirka 3,5 miljoner kronor.

Kostnaderna förväntas ha en marginell inverkan på Vostok-koncernens nyckeltal.

Vid en maximal tilldelning av Prestationsdepåbevis kan 8 413 350 depåbevis som representerar aktier i Bolaget komma att tilldelas inom ramen för LTIP 2018, vilket innebär cirka 1,27 procent av aktiekapitalet och rösterna i Bolaget. 5 080 000 depåbevis, vilket omfattar utestående köpoptioner under incitamentsprogrammet från 2015 (fördelat på 3 405 000 tilldelade köpoptioner och 1 675 000 köpoptioner som ännu inte har tilldelats), maximalt utfall av 11 315 790 Prestationsdepåbevis inom ramen för LTIP 2016, maximalt utfall av 8 035 700 depåbevis inom ramen för LTIP 2017 och maximalt utfall av 8 413 350 depåbevis inom ramen för LTIP 2018 motsvarar cirka 4,79 procent av aktiekapitalet och rösterna i Bolaget.

Tilldelning av Prestationsdepåbevis i enlighet med LTIP 2018

För att säkerställa leverans av Prestationsdepåbevis i enlighet med LTIP 2018 kan Bolaget komma att säkra LTIP 2018 med antingen återköpta depåbevis eller genom att vidta andra åtgärder som bedöms nödvändiga av Bolaget.

Motiv för förslaget

Syftet med LTIP 2018 är att skapa incitament för ledningen att arbeta för en långsiktigt god utveckling i Bolaget. Vidare ska LTIP 2018 skapa förutsättningar för att behålla kompetent personal i Vostok-koncernen genom att erbjuda konkurrenskraftig ersättning. LTIP 2018 har utformats baserat på att det är önskvärt att anställda inom koncernen är depåbevisinnehavare i Bolaget och att de ser att ett långsiktigt arbete lönar sig. Deltagande i LTIP 2018 kräver att deltagaren har bidragit med privat investering genom förvärv av Spardepåbevis.

Genom att erbjuda en tilldelning av Prestationsdepåbevis som är baserad på uppfyllandet av fastställda prestationsbaserade villkor, premieras deltagarna för ökat värde för depåbevisinnehavare. LTIP 2018 belönar även anställdas fortsatta lojalitet och därigenom den långsiktiga värdetillväxten i Bolaget. Mot bakgrund av detta anser styrelsen att LTIP 2018s antagande kommer att få en positiv effekt på Vostok-koncernens framtida utveckling och kommer följaktligen att vara fördelaktigt för både Bolaget och dess depåbevisinnehavare.

Beredning av förslaget

LTIP 2016 och 2017, på vilket LTIP 2018 är baserat, har utarbetats av Bolagets styrelse i samråd med externa rådgivare. LTIP 2018 har behandlats av styrelsen vid styrelsesammanträde den 12 april 2018.

Andra incitamentsprogram i Bolaget

Nedan är sammanfattningar av nuvarande utestående incitamentsprogram i Bolaget. För ytterligare information om incitamentsprogrammen hänvisas till årsredovisningen för 2016.

Incitamentsprogram 2015

Incitamentsprogrammet som bemyndigades genom en extra årsstämma i Vostok New Ventures Ltd den 9 juni 2015 och som, samma dag, godkändes genom beslut av den ensamme ägaren av Bolaget, berättigar att nuvarande och framtida anställda kan tilldelas köpoptioner vilka berättigar optionsinnehavaren att förvärva aktier i form av depåbevis i Bolaget. Enligt incitamentsprogrammet kommer som mest 2 000 000 (efter företrädesemissionen: 5 080 000) köpoptioner tilldelas. Totalt 3 405 000 optioner är för närvarande utestående. Löptiden är fram till och med den 8 september 2020, 31 juli 2021 och 24 november 2021 och optionerna kan utnyttjas under en period om tre månader med början fem år efter tidpunkten för tilldelningen. Om alla optioner utnyttjas kommer innehavarna förvärva aktier med depåbevis motsvarande som mest cirka 2,7 procent (efter företrädesemissionen: 0,8 procent) av aktiekapitalet i Bolaget.

Incitamentsprogram 2016

Vid årsstämman den 19 maj 2016 beslutades att inrätta ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Vostok Emerging Finance-koncernen. Programmet löper från 1 januari 2016 till 31 mars 2019, och omfattar maximalt 11 315 790 depåbevis, vilket motsvarar en utspädningseffekt om ca 1,7 procent av det totala antalet utestående depåbevis. Programmet innebär att deltagarna investerar i depåbevis i bolaget och för varje investerat depåbevis har deltagaren möjlighet att vederlagsfritt erhålla ytterligare depåbevis, s.k. prestationsdepåbevis förutsatt att ett av styrelsen bestämt prestationsmål kopplat till bolagets substansvärde per aktie uppfylls.

Incitamentsprogram 2017

Vid årsstämman den 18 maj 2017 beslutades att inrätta ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Vostok Emerging Finance-koncernen. Programmet löper från 1 januari 2017 till 31 mars 2020, och omfattar maximalt 8 035 700 depåbevis, vilket motsvarar en utspädningseffekt om ca 1,21 procent av det totala antalet utestående depåbevis. Programmet innebär att deltagarna investerar i aktier i bolaget och för varje investerat depåbevis har deltagaren möjlighet att vederlagsfritt erhålla ytterligare depåbevis, s.k. prestationsdepåbevis förutsatt att ett av styrelsen bestämt prestationsmål kopplat till bolagets substansvärde per aktie uppfylls.

Majoritetskrav

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag i punkt 14 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst hälften av såväl de avgivna rösterna som de vid Stämman företrädda depåbevisen.

Övrigt

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga på Bolagets dotterbolags, Vostok Emerging Finance AB, kontor på Hovslagargatan 5 i Stockholm och på dess webbplats www.vostokemergingfinance.com.


_______________________

April 2018

Styrelsen för Vostok Emerging Finance Ltd

Säte: Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, HM 11, Bermuda

Pareto Securities AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Stenlund, CFO: +46 (0) 8-545 015 50

Vostok Emerging Finance är ett investmentbolag vars syfte är att investera i bolag i ett tidigit skede som erbjuder moderna finansiella tjänster I utvecklings- och gränsmarknader. VEF är noterat i Sverige på Nasdaq First North med kortnamnet VEMF SDB.

Vostok Emerging Finance’s Certified Adviser på Nasdaq First North är Pareto Securities AB.

1 Motsvarande 360 575 depåbevis baserat på ett antaget pris om 2,08 kronor per depåbevis.

2 Motsvarande 360 575 depåbevis baserat på ett antaget pris om 2,08 kronor per depåbevis.

3 Motsvarande 360 575 depåbevis baserat på ett antaget pris om 2,08 kronor per depåbevis.

4 Motsvarande 120 190 depåbevis baserat på ett antaget pris om 2,08 kronor per depåbevis.


Bilaga

Tips (SPONSRAT):
Jämför nätmäklare - Här handlar du aktier billigast

Vad tycker du?

Nyheter om Vostok Emerging Finance Ltd Swedish Depository Receipt

ytterligare nyheter

Analyser om Vostok Emerging Finance Ltd Swedish Depository Receipt

ytterligare analyser

Lägg till instrument

Aktier i denna artikel

pagehit