OMX30 1 494 2,0%  OMXH25 3 835 2,8%  Bitcoin 3 446,60 -2,0%  Dow 24 527 0,6%  Nas 6 764 0,9%  EUR 10,3056 -0,3%  USD 9,0596 -0,3%  Olja 60,4 0,3%  Guld 1 246 0,5% 
Publicerad 2018-04-17 08:00 av GlobeNewswire

Kallelse till årsstämma i BTS Group AB (publ)


P R E S S R E L E A S E

Stockholm, 17 april 2018

Aktieägarna i BTS Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 16 maj 2018 klockan 13.30 i bolagets lokaler, Grevgatan 34, 5tr, Stockholm.

Aktieägare som önskar deltaga skall vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 9 maj 2018 samt vara anmäld till BTS Group AB senast onsdagen den 9 maj 2018. Anmälan görs antingen per telefon (tfn 08-58707000) eller e-mail (ir@bts.com.)

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- alternativt organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid bolagsstämman, och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, skickas in till bolaget senast onsdagen den 9 maj 2018. Fullmakt får inte vara äldre än 1 år, om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (dock högst 5 år). Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på bolagets hemsida (www.bts.com) samt skickar dessa utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få deltaga i stämman, tillfälligt omregistrera sina aktier genom förvaltares försorg i eget namn hos Euroclear Sweden AB senast onsdagen den 9 maj 2018.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2017 och i anslutning därtill verkställande direktörens redogörelse för verksamheten
 8. Beslut
  1. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  2. om disposition beträffande bolagets vinst enligt fastställd balansräkning
  3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 9. Beslut om minskning av reservfond
 10. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer
 11. Beslut om arvode till styrelse och revisorer
 12. Val av styrelse och styrelseordförande
 13. Val av revisor
 14. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare
 15. Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande att för företagsförvärv besluta om emission
 16. Stämmans avslutande

AKTIER OCH RÖSTER
Vid tidpunkten för denna kallelse var det totala antalet aktier i bolaget 18 887 051 aktier, varav
853 800 aktier av serie A och 18 033 251 aktier av serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 26 571 251.

HANDLINGAR
Årsredovisning och revisionsberättelse liksom styrelsens respektive valberedningens fullständiga förslag till beslut enligt ovan, revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen samt fullmaktsformulär, kommer att finnas tillgängliga på bolagets webbplats: www.bts.com från och med den 25 april 2018 samt kommer att sändas till aktieägare som så begär och uppger sin adress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN
Aktieägarna har rätt till vissa upplysningar på årsstämman. Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation eller bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Stockholm i april 2018
BTS Group AB (publ)
Styrelsen

För komplett kallelse vänligen se bilagda handlingar

Om BTS Group AB (publ)
BTS är ett tjänsteföretag med huvudkontor i Stockholm med närmare 600 medarbetare vid 37 kontor på sex kontinenter. BTS fokuserar på organisationer som ska genomföra strategiförändringar och arbetar med ledare på samtliga nivåer för att hjälpa dem att fatta bättre beslut, gå från beslut till handling och leverera resultat. BTS är övertygat om att man lär sig bäst genom egna erfarenheter och under 30 års tid har företaget skapat engagerande och effektfulla program med en djup och bestående inverkan på deltagarna och deras karriärer. BTS inspirerar till nya sätt att tänka och stärka de kritiska förmågorna som medarbetare och ledare behöver för att skapa bättre affärsresultat.
”It’s strategy made personal.”

BTS stödjer en rad olika kundbehov, däribland:

 • Strategigenomförande
 • Affärsmannaskap och ledarskapsprogram
 • Utveckling av säljorganisationer
 • Assessment för urval och utveckling

BTS är partner till närmare 450 företag och organisationer, inklusive fler än 30 av världens 100 största multinationella företag. BTS största kunder hör till några av världens mest kända företag som till exempel Chevron, Citigroup, Coca-Cola, Microsoft, Salesforce, SAP, Tencent and Volvo Group.

BTS Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen BTS B.

För mer information, besök oss på www.bts.com.

Bilaga

Tips (SPONSRAT):
Jämför nätmäklare - Här handlar du aktier billigast

Vad tycker du?

ytterligare nyheter

Analyser om BTS Group ABShs -B-

ytterligare analyser

Lägg till instrument

Aktier i denna artikel

pagehit