OMX30 1 553 0,1%  OMXH25 4 209 0,4%  Bitcoin 6 736,75 0,1%  Dow 25 064 0,2%  Nas 7 358 -0,2%  EUR 10,3230 -0,1%  USD 8,8144 -0,1%  Olja 72,3 0,6%  Guld 1 241 0,2% 
Publicerad 2018-02-13 08:00 av Globe NewsWire SE

Ålandsbanken Abp: Bokslutskommuniké för perioden januari–december 2017

Mariehamn, 2018-02-13 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

Ålandsbanken Abp Bokslutskommuniké 13.2.2018 kl. 9.00

Bokslutskommuniké för perioden januari–december 2017

"Under år 2017 såg vi en fortsatt stabil kundtillväxt på samtliga marknader och vi förbättrar resultatet efter skatt med 5 procent (20,7 miljoner euro). Den enskilt mest positiva delen i vår volymökning kan ses i den markanta tillväxten i kundernas placeringsvolymer (+47 procent). Med dessa ökade volymer följde även ett tydligt förbättrat provisionsnetto. Våra kostnader steg relativt kraftigt under året (+9 procent), vilket till stora delar var drivet av projektkostnader kopplade till lanseringen av en ny IT-plattform på kapitalmarknadssidan samt fortsatta anställningar för att utveckla vår kundaffär.

Digitaliseringen och hållbarhetsfrågorna får en allt större roll inom finansbranschen. Ålandsbanken är bra positionerad inom bägge områdena men har dessutom valt att fortsätta erbjuda kunderna möjligheten till ett personligt möte med sin utvalda rådgivare, ett alternativ som finns tillgängligt för allt färre kunder i andra banker."

Peter Wiklöf, Vd

Januari – december 2017 jämfört med januari – december 2016

-- Rörelseresultatet ökade med 4 procent till 26,0 miljoner euro (25,1). -- Periodens resultat hänförligt till aktieägarna ökade med 5 procent till 20,7 miljoner euro (19,7). -- Räntenettot ökade med 1 procent till 55,9 miljoner euro (55,1). -- Provisionsnettot ökade med 11 procent till 49,7 miljoner euro (44,9). -- Kostnaderna ökade med 9 procent till 99,8 miljoner euro (91,3). -- Nedskrivning av krediter (netto inklusive återvinningar) uppgick till 2,1 miljoner euro (4,1) motsvarande en kreditförlustnivå på 0,06 procent (0,11). -- Avkastningen på eget kapital efter skatt (ROE) uppgick till 9,1 procent (9,1). -- Resultatet per aktie uppgick till 1,35 euro (1,29). -- Kärnprimärkapitalrelationen beräknad utan övergångsregler uppgick till 12,9 procent (11,8). -- Styrelsen föreslår en dividend om 0,65 euro per aktie (0,60). -- Framtidsutsikter: Rörelseresultatet för 2018 förväntas bli i nivå med eller bättre än 2017.

Fjärde kvartalet 2017 jämfört med fjärde kvartalet 2016

-- Rörelseresultatet ökade med 3 procent till 6,5 miljoner euro (6,3). -- Periodens resultat hänförligt till aktieägarna ökade med 5 procent till 5,2 miljoner euro (4,9). -- Räntenettot ökade med 1 procent till 14,1 miljoner euro (14,0). -- Provisionsnettot ökade med 3 procent till 12,6 miljoner euro (12,2). -- Kostnaderna ökade med 6 procent till 25,3 miljoner euro (23,8). -- Nedskrivning av krediter (netto inklusive återvinningar) uppgick till 0,6 miljoner euro (1,0) motsvarande en kreditförlustnivå på 0,06 procent (0,11). -- Avkastningen på eget kapital efter skatt (ROE) uppgick till 8,8 procent (8,9). -- Resultatet per aktie uppgick till 0,34 euro (0,32).

Finansiell sammanfattning

Koncernen Kv4 Kv3 % Kv 4 % 1.1-31.12 1.1-31.12 % 2017 2017 2016 2017 2016 miljoner euro Resultat Räntenetto 14,1 14,3 -1 14,0 1 55,9 55,1 1 Provisionsnetto 12,6 12,2 4 12,2 3 49,7 44,9 11 Nettoresultat 1,0 1,8 -46 0,3 3,1 4,2 -26 finansiella poster till verkligt värde Övriga intäkter 4,6 3,9 20 4,7 -2 19,3 16,2 19 Summa intäkter 32,4 32,2 1 31,2 4 128,0 120,4 6 Personalkostnader -14,9 -14,1 6 -14,8 0 -59,8 -57,0 5 Övriga kostnader -8,5 -8,3 3 -7,5 13 -32,9 -28,3 16 Avskrivningar -1,9 -2,0 -6 -1,5 27 -7,1 -5,9 20 Summa kostnader -25,3 -24,4 4 -23,8 6 -99,8 -91,3 9 Resultat före 7,1 7,8 -8 7,4 -3 28,2 29,2 -3 nedskrivningar Nedskrivning av -0,6 -0,6 9 -1,0 -41 -2,1 -4,1 -47 krediter och andra åtaganden Rörelseresultat 6,5 7,2 -10 6,3 3 26,0 25,1 4 Inkomstskatt -1,3 -1,5 -9 -1,4 -6 -5,3 -5,4 -2 Rapportperiodens 5,2 5,8 -10 4,9 5 20,7 19,7 5 resultat Hänförligt till: Aktieägarna i 5,2 5,8 -10 4,9 5 20,7 19,7 5 Ålandsbanken Abp Volymer Utlåning till 3 979 3 967 0 3 808 4 allmänheten Inlåning från 3 197 3 286 -3 3 100 3 allmänheten 1 Aktivt förvaltat 5 737 5 700 1 3 900 47 kapital 2 Eget kapital 234 230 2 222 5 Balansomslutning 5 353 5 356 0 5 137 4 Riskexponeringsbelo 1 538 1 553 -1 1 576 -2 pp Nyckeltal Avkastning på eget 8,8 10,1 8,9 9,1 9,1 kapital, % (ROE) 3 K/I-tal 4 0,78 0,76 0,76 0,78 0,76 Kreditförlustnivå, 0,06 0,06 0,11 0,06 0,11 % 5 Andel osäkra 0,35 0,66 0,57 fordringar, % brutto 6 Reserveringsgrad 60 41 50 för osäkra fordringar, % 7 Core funding ratio, 88 91 89 % 8 Soliditet, % 9 4,4 4,3 4,3 Kärnprimärkapitalre 12,9 12,6 11,8 lation utan övergångsregler, % 10 Resultat per aktie, 0,34 0,38 -10 0,32 5 1,35 1,29 5 euro 11 Resultat per aktie 0,34 0,37 -9 0,32 6 1,34 1,28 5 efter utspädning, euro Eget kapital per 15,14 14,98 1 14,50 4 aktie, euro 12 Eget kapital per 15,02 14,82 1 14,37 5 aktie efter utspädning, euro Aktiekurs A-aktie, 14,20 14,86 -4 14,84 -4 euro Aktiekurs B-aktie, 14,05 14,90 -6 14,38 -2 euro Antal aktier (ej 15 435 15 335 1 15 299 1 egna aktier) tusen st Antal aktier (ej 15 586 15 588 0 15 572 0 egna aktier) efter utspädning tusen st Arbetad tid 693 702 -1 685 1 691 683 1 omräknad till heltidstjänster

1. Inlåning från allmänhet och offentlig sektor, inkl. bankcertifikat, indexobligationer och debenturer emitterade till allmänheten 2. Aktivt förvaltat kapital inkluderar förvaltat kapital i egna fonder samt diskretionär- och rådgivande värdepappersvolym 3. Rapportperiodens resultat hänförligt till aktieägarna / Aktieägarnas andel av eget kapital genomsnitt 4. Kostnader / Intäkter 5. Nedskrivning av krediter och andra åtaganden / Utlåning till allmänheten vid periodens ingång 6. Osäkra fordringar, brutto / Utlåning till allmänheten före reserverade nedskrivningar 7. Reserverade individuella nedskrivningar / Osäkra fordringar, brutto 8. Utlåning till allmänheten / Inlåning inkl. bankcertifikat, indexobligationer och debenturer emitterade till allmänheten samt emitterade säkerställda obligationer 9. Eget kapital / Balansomslutning 10. (Kärnprimärkapital / Kapitalkrav) x 8 % 11. Aktieägarnas andel av räkenskapsperiodens resultat / Antal aktier i genomsnitt 12. Aktieägarnas andel av eget kapital / Antal aktier med avdrag av egna aktier per bokslutsdagen

Ålandsbanken Abp följer publiceringsförfarandet som Finansinspektionens Föreskrifter och anvisningar 7/2013 Informationsskyldighet för emittenter möjliggör och publicerar som bilaga till detta börsmeddelande bokslutskommuniké för perioden januari – december 2017. Ålandsbanken Abp:s bokslutskommuniké för perioden januari – december 2017 finns även tillgänglig på vår hemsida:

https://www.alandsbanken.fi/uploads/pdf/result/sw_resultat_jan-dec_17.pdf

För mer information kontakta:

Peter Wiklöf, Vd och koncernchef, tfn +358 40 512 7505

Tips (SPONSRAT):
Jämför nätmäklare - Här handlar du aktier billigast

Vad tycker du?

ytterligare nyheter

Analyser om Alandsbanken Abp Vorz.Akt.-B-

ytterligare analyser

Lägg till instrument

Aktier i denna artikel

pagehit